Stilgehouden.nl

Waarom kapitaalgoederen de sleutel zijn tot economische vooruitgang

Bron

[Dit artikel is een uittreksel uit hoofdstuk 18 van Menselijk handelen ]

Als men de lengte zou meten van de productieperiode die werd besteed aan de fabricage van de verschillende goederen die nu beschikbaar zijn, zou men hun geschiedenis moeten terugvoeren tot het punt waarop de eerste uitgaven van oorspronkelijke productiefactoren plaatsvonden. Men zou moeten vaststellen wanneer natuurlijke hulpbronnen en arbeid voor het eerst werden ingezet voor processen die – naast dat ze bijdroegen aan de productie van andere goederen – uiteindelijk ook bijdroegen aan de productie van het betreffende goed. De oplossing van dit probleem zou de oplosbaarheid van het probleem van fysieke toerekening vereisen. Het zou nodig zijn om kwantitatief vast te stellen in hoeverre gereedschappen, grondstoffen en arbeid die direct of indirect zijn gebruikt bij de productie van het betreffende goed hebben bijgedragen aan het resultaat. Men zou in deze onderzoeken terug moeten gaan naar de oorsprong van kapitaalaccumulatie door te sparen van de kant van mensen die voorheen van hand tot mond leefden. Het zijn niet alleen praktische moeilijkheden die dergelijke historische studies in de weg staan. Juist de onoplosbaarheid van het probleem van fysieke toerekening houdt ons tegen bij de eerste stap van dergelijke ondernemingen.

Noch de handelende mens zelf, noch de economische theorie hebben een meting nodig van de tijd die in het verleden is besteed aan de productie van goederen die nu beschikbaar zijn. Ze zouden dergelijke gegevens niet gebruiken, zelfs als ze ze kenden. De handelende mens wordt geconfronteerd met het probleem hoe het beste te profiteren van het beschikbare aanbod van goederen. Hij maakt zijn keuzes door elk deel van deze voorraad op zo'n manier aan te wenden dat de meest dringende van de nog niet bevredigde behoeften worden bevredigd. Om deze taak te kunnen volbrengen, moet hij de lengte van de wachttijd kennen die hem scheidt van het bereiken van de verschillende doelen waaruit hij moet kiezen. Zoals is opgemerkt en nogmaals moet worden benadrukt, hoeft hij niet terug te kijken naar de geschiedenis van de verschillende beschikbare kapitaalgoederen. De waarnemend mens telt de wachttijd en de productieperiode altijd vanaf vandaag. Op dezelfde manier waarop het niet nodig is te weten of er meer of minder arbeidskrachten en materiële productiefactoren zijn gebruikt bij de productie van de producten die nu beschikbaar zijn, is het ook niet nodig om te weten of hun productie meer of minder tijd heeft gekost. Dingen worden uitsluitend gewaardeerd vanuit het oogpunt van de diensten die ze kunnen leveren voor de bevrediging van toekomstige behoeften. De daadwerkelijke opofferingen en de tijd die wordt besteed aan hun productie zijn niet ter zake. Deze dingen behoren tot het dode verleden.

Het is noodzakelijk om te beseffen dat alle economische categorieën verband houden met menselijk handelen en helemaal niets rechtstreeks te maken hebben met de fysieke eigenschappen van dingen. Economie gaat niet over goederen en diensten; het gaat over menselijke keuze en actie. Het praxeologische concept van tijd is niet het concept van fysica of biologie. Het verwijst naar het vroeg of laat als werkzaam in de waardeoordelen van de actoren. Het onderscheid tussen kapitaalgoederen en consumptiegoederen is geen star onderscheid op basis van de fysieke en fysiologische eigenschappen van de betrokken goederen. Het hangt af van de positie van de acteurs en de keuzes die ze moeten maken. Dezelfde goederen kunnen worden gezien als kapitaalgoederen en als consumptiegoederen. Een voorraad goederen die onmiddellijk kan worden genoten, is kapitaalgoederen vanuit het gezichtspunt van een man die het beschouwt als een middel voor zijn eigen levensonderhoud en dat van ingehuurde arbeiders tijdens een wachttijd.

Een toename van de beschikbare hoeveelheid kapitaalgoederen is een noodzakelijke voorwaarde voor de adoptie van processen waarbij de productieperiode en dus de wachttijd langer is. Als men doelen wil bereiken die in de tijd verder weg liggen, moet men zijn toevlucht nemen tot een langere productieperiode, omdat het onmogelijk is om het nagestreefde doel in een kortere productieperiode te bereiken. Als men zijn toevlucht wil nemen tot productiemethoden waarmee de hoeveelheid output hoger is per verbruikte input, moet men de productieperiode verlengen. Voor de processen waarbij de output per eenheid input kleiner is, is alleen gekozen vanwege de kortere productieperiode die ze nodig hebben. Maar aan de andere kant vereist niet elke tewerkstelling die wordt gekozen voor het gebruik van kapitaalgoederen die door extra sparen zijn geaccumuleerd een productieproces waarin de productieperiode van vandaag tot de rijping van het product langer is dan bij alle reeds toegepaste processen eerder. Het kan zijn dat mensen, die aan hun meer dringende behoeften hebben voldaan, nu goederen willen die binnen een relatief korte periode kunnen worden geproduceerd. De reden waarom deze goederen niet eerder zijn geproduceerd, was niet dat de productieperiode die voor hen alleen nodig was, te lang werd geacht, maar dat er een meer dringende werkgelegenheid openstond voor de vereiste factoren.

Als men ervoor kiest te beweren dat elke toename van het aanbod van beschikbare kapitaalgoederen resulteert in een verlenging van de productieperiode en de wachttijd, redeneert men als volgt: als a zijn de goederen al eerder geproduceerd en b de goederen geproduceerd in de nieuwe processen begonnen met behulp van de toename van kapitaalgoederen, het is duidelijk dat mensen langer op a en b moesten wachten dan op a alleen. Om a en b te produceren, moesten niet alleen de kapitaalgoederen worden aangeschaft die nodig zijn voor de productie van a, maar ook die voor de productie van b. Als men voor een toename van de onmiddellijke consumptie de middelen van levensonderhoud had uitgegeven die waren gespaard om arbeiders beschikbaar te stellen voor de productie van b, zou men eerder de bevrediging van sommige behoeften hebben bereikt.

De behandeling van het kapitaalprobleem die gebruikelijk is bij economen die tegen de zogenaamde "Oostenrijkse" opvatting zijn, gaat ervan uit dat de techniek die bij de productie wordt gebruikt, onveranderlijk wordt bepaald door de gegeven stand van de technologische kennis. De 'Oostenrijkse' economen laten daarentegen zien dat het de voorraad kapitaalgoederen die op elk moment beschikbaar is, bepaalt welke van de vele bekende technologische productiemethoden zal worden gebruikt. 1 De juistheid van het "Oostenrijkse" standpunt kan gemakkelijk worden aangetoond door een nauwkeurig onderzoek van het probleem van kapitaalschaarste.

Laten we eens kijken naar de toestand van een land dat lijdt onder kapitaalschaarste. Neem bijvoorbeeld de stand van zaken in Roemenië omstreeks 1860. Wat ontbrak was zeker geen technologische kennis. Er was geen geheimhouding met betrekking tot de technologische methoden die door de geavanceerde naties van het Westen werden toegepast. Ze werden beschreven in ontelbare boeken en onderwezen op veel scholen. De elite van Roemeense jongeren had volledige informatie over hen gekregen aan de technische universiteiten van Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Honderden buitenlandse experts stonden klaar om hun kennis en kunde in Roemenië toe te passen. Wat ontbrak waren de kapitaalgoederen die nodig waren voor een transformatie van het achterlijke Roemeense apparaat van productie, transport en communicatie volgens westerse patronen. Als de hulp aan de Roemenen van de kant van de geavanceerde vreemde naties louter had bestaan uit het verstrekken van technologische kennis, dan hadden ze moeten beseffen dat het heel lang zou duren voordat ze het Westen hadden ingehaald. Het eerste wat ze hadden moeten doen, was sparen om arbeiders en materiële productiefactoren beschikbaar te stellen voor de uitvoering van meer tijdrovende processen. Alleen dan konden ze achtereenvolgens de gereedschappen produceren die nodig waren voor de bouw van die fabrieken die in de verdere loop de uitrusting moesten produceren die nodig was voor de bouw en exploitatie van moderne fabrieken, boerderijen, mijnen, spoorwegen, telegraaflijnen en gebouwen. Er zouden tientallen tientallen jaren zijn verstreken voordat ze de verloren tijd hadden ingehaald. Er zou geen andere manier zijn geweest om dit proces te versnellen dan door het stroomverbruik in de tussenliggende periode zo fysiologisch mogelijk te beperken.

De zaken ontwikkelden zich echter op een andere manier. Het kapitalistische Westen leende aan de achtergebleven landen de kapitaalgoederen die nodig waren voor een onmiddellijke transformatie van een groot deel van hun productiemethoden. Het bespaarde hen tijd en maakte het voor hen mogelijk om zeer snel de productiviteit van hun arbeid te vermenigvuldigen. Het effect voor de Roemenen was dat ze meteen konden genieten van de voordelen die voortkwamen uit de moderne technologische procedures. Het was alsof ze veel eerder waren begonnen met het sparen en accumuleren van kapitaalgoederen.

Kapitaaltekort betekent dat men verder verwijderd is van het bereiken van een nagestreefd doel dan wanneer men er eerder op zou zijn begonnen. Omdat men dit in het verleden heeft verwaarloosd, ontbreken de tussenproducten, hoewel de door de natuur gegeven factoren waaruit ze moeten worden geproduceerd beschikbaar zijn. Kapitaaltekort is tijdgebrek. Het is het gevolg van het feit dat men laat was met het begin van de mars naar het betreffende doel. Het is onmogelijk om de voordelen te beschrijven die voortvloeien uit de beschikbare kapitaalgoederen en de nadelen die het gevolg zijn van de schaarste aan kapitaalgoederen zonder toevlucht te nemen tot het tijdselement van vroeger en later. 2

Beschikken over kapitaalgoederen staat gelijk aan dichter bij een nagestreefd doel zijn. Een toename van de beschikbare kapitaalgoederen maakt het mogelijk om tijdelijk verder weg gelegen doelen te bereiken zonder gedwongen te worden de consumptie te beperken. Een verlies aan kapitaalgoederen daarentegen maakt het noodzakelijk ofwel af te zien van het nastreven van bepaalde doelen die men eerder zou kunnen nastreven, ofwel de consumptie te beperken. Kapitaalgoederen hebben betekent, onder gelijke omstandigheden, een tijdelijke winst. 3 Tegenover degenen die geen kapitaalgoederen hebben, is de kapitalist bij de gegeven stand van de technologische kennis in staat om sneller een bepaald doel te bereiken zonder de consumptie te beperken en zonder de input van arbeid en de door de natuur gegeven materiële productiefactoren te vergroten. Zijn voorsprong is op tijd. Een rivaal die over een kleinere voorraad kapitaalgoederen beschikt, kan zijn achterstand alleen inhalen door zijn consumptie te beperken.

Het begin dat de volkeren van het Westen hebben gewonnen ten opzichte van de andere volkeren, bestaat uit het feit dat ze allang de politieke en institutionele voorwaarden hebben geschapen die nodig zijn voor een soepele en grotendeels ononderbroken voortgang van het proces van grootschaliger sparen, kapitaalaccumulatie , en investeringen. Zo hadden ze tegen het midden van de 19e eeuw al een staat van welzijn bereikt die veel groter was dan die van armere rassen en naties die minder succesvol waren in het vervangen van de ideeën van hebzuchtig kapitalisme door die van roofzuchtig militarisme. Alleen gelaten en zonder hulp van buitenlands kapitaal, zouden deze achterlijke volkeren veel meer tijd nodig hebben gehad om hun productie-, transport- en communicatiemethoden te verbeteren.

Het is onmogelijk om de gang van zaken in de wereld en de ontwikkeling van de betrekkingen tussen West en Oost in de afgelopen eeuwen te begrijpen als men het belang van deze grootschalige overdracht van kapitaal niet begrijpt. Het Westen heeft het Oosten niet alleen technologische en therapeutische kennis gegeven, maar ook de kapitaalgoederen die nodig zijn voor een onmiddellijke praktische toepassing van deze kennis. Deze landen van Oost-Europa, Azië en Afrika hebben dankzij het geïmporteerde buitenlandse kapitaal eerder de vruchten kunnen plukken van de moderne industrie. Ze waren tot op zekere hoogte ontheven van de noodzaak hun consumptie te beperken om een voldoende voorraad kapitaalgoederen op te bouwen. Dit was de ware aard van de vermeende uitbuiting van de achtergebleven naties door het westerse kapitalisme waarover hun nationalisten en de marxisten klagen. Het was een bevruchting van de economisch achtergebleven naties door de rijkdom van de meer ontwikkelde naties.

De verkregen voordelen waren wederzijds. Wat de kapitalisten van het Westen ertoe aanzette buitenlandse investeringen te doen, was de vraag van de consumenten. Consumenten vroegen om goederen die thuis helemaal niet konden worden geproduceerd en om een verlaging van goederen die alleen thuis konden worden geproduceerd met stijgende kosten. Als de consumenten van het kapitalistische Westen zich op een andere manier hadden gedragen, of als de institutionele belemmeringen voor kapitaalexport onoverkomelijk waren gebleken, zou er geen kapitaalexport hebben plaatsgevonden. Er zou meer longitudinale expansie van de binnenlandse productie zijn geweest in plaats van laterale expansie in het buitenland.

[Dit artikel is een uittreksel uit hoofdstuk 18 van Human Action: The Scholar's Edition en is voorgelezen door Jeff Riggenbach .]

  • 1. Zie FA Hayek, The Pure Theory of Capital (Londen, 1941), p. 48. Het is inderdaad onhandig om aan bepaalde denkrichtingen nationale labels te hechten. Zoals Hayek terecht opmerkt (p. 47, n. 1), waren de klassieke Engelse economen sinds Ricardo, en in het bijzonder JS Mill (de laatste waarschijnlijk gedeeltelijk onder invloed van J. Rae) in sommige opzichten meer "Oostenrijks" dan hun recente Anglo- -Saksische opvolgers.
  • 2. Zie WS Jevons, The Theory of Political Economy (4e ed. Londen, 1924), blz. 224-229.
  • 3. Dit impliceert ook gelijkheid in de hoeveelheid beschikbare natuurgegeven factoren.

Jeroen Bouwer